Pusztamérges Községi Önkormányzat képviselő testületének nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyveit, azok mellékleteit, hozzá kapcsolódó előterjesztéseket, kivonatot, meghívót és a megjelentek névsorát (jelenléti ívét) olvashatja ezen menüpont alatt.

A könnyebb kezelés és a gyorsabb hozzáférés érdekében a jegyzőkönyvek és a hozzá kapcsolódó mellékletek külön-külön nyithatók meg. A megnyitáshoz szövegszerkesztő program illetve pdf olvasó szükséges. Amennyiben nem rendelkezik a szükséges programokkal, innen tudja letölteni azokat.

JELMAGYARÁZAT

a testületi ülés jegyzőkönyvének megtekintése / letöltése

a napirendekhez készült előterjesztések, kimutatások, tanulmányok (tárgyalási sorrendben)

a zárt ülésen hozott határozatok, értelemszerűen azok körülményei nélkül

 
2018. december 11. rendkívüli ülés
 1. 2019. évi módosított Belső Ellenőrzési Terv megtárgyalása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Megállapodás konyha működtetésére a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Élelmezésügyi nyersanyagköltség és az előállított étel értékesítési nettó árának meghatározása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Önkormányzati rendelet kiadása egységes szerkezetben állásfoglalás kialakítása céljából
  Előadó: Fődi Anita jegyző
 5. 2018. évi Tanyafejlesztési Program pályázat benyújtásához állásfoglalás kialakításának kérése
  Előadó: Fődi Anita jegyző

valamint: 3A Takarékszövetkezet mobilbusszal kapcsolatos probléma, Jókai utcai légkábel oszlop áthelyezésének kérdése

2018. november 29. soros ülés

napirend előtt: a civil szervezetek 2018. évi támogatása elszámolási határidő módosításával kapcsolatos kérdés ill. az erre vonatkozó tájékoztatás

 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
     a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint, valamint:
     - kistérségi orvosi ügyelet problémája   
     - az általános iskola udvarán kézilabda pálya építése
 2. Beszámoló a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Fődi Anita jegyző és Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 3. A képviselő-testület 2019. évi munkatervének megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. 2019, évi Belső Ellenőrzési Terv és a 2019-2022. évekre vonatkozó Stratégiai Belső Ellenőrzési Terv megtárgyalása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Egyéb előterjesztések, javaslatok
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
     a. Sziráczkiné Virágos Kis Edit kinevezése
     b. "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pusztamérgesen" pályázat tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról
     c. Élelmezésügyi nyersanyag költség és az előállított étel értékesítési nettó árának meghatározása
     d. Tájékoztatás a KEHOP-3.2.1 kódszámú felhívás keretében "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mórahalmi és kisteleki járásban illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" megnevezésű projekt megvalósításáról és a projekt megvalósításának rendelkezéseit tartalmazó konzorciumi megállapodás elfogadása
     valamint: a település 110 évéről szóló könyv kiadása, Petőfi utcai járda építés, pályázatokkal kapcsolatos információk, Művelődési Ház bérleti díjának kérdése, önkormányzati kisbusz karbantartása
2018. október 30. rendkívüli ülés      
 1. Művelődési Házban lévő kazán cseréjéről döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Pusztamérges Községi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálatával összefüggő döntések meghozatala
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármeszter
 3. A szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
2018. szeptember 27. soros ülés
(időpont vált.)
     
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
  - 3A Takarékszövetkezet bezárásával kapcsolatos tájékoztató
  - Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség nyertes pályázata nyomán megvalósuló helyi sportprogram
  - Államkincstár TOP-os pályázata
  - Középiskola visszavételével kapcsolatos információk
  - általános iskola kézilabda pálya építés helyzete
  - Petőfi utcai járda építés ütemezése, átadásának időpontja
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Beszámoló az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek helyzetéről, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Helyi adónemek, adómértékek és bérleti díjak felülvizsgálata
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Egyéb előterjesztések
     a. képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
     b. rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti pályázat benyújtása
     c. Pusztamérges Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) jóváhagyása
     d. Jáger Lászlóné nyugdíjazási kérelme
     e. konyhai kisegítő / szakács pályázat kiírása
     f. Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola Pusztamérgesi Tagintézményének rekortán kézilabda pálya építéséhez önkormányzati hozzájárulás
 2018. augusztus 28. rendkívüli ülés     
 1. A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtása és önerő biztosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Tájékoztatás a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása KEHPP-3.2.1. pályázat műszaki tartalmáról és a pályázat támogatási kérelmének előkészítéséről, továbbá az elnök felhatalmazása a támogatási kérelem előkészítésével kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, döntések meghozatalára
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. A KEHOP-1.3.0/09-11-2011-0021 és a KEHOP-2.1.4-15-2016-00001 számú, Mórahalom és térsége ivóvízminőség-javító program keretében létrejött víziközmű vagyon térítésmentes vagyonátadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Javaslat elfogadása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatban
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. A képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Egyéb előterjesztések:
     a. közbeszerzési szabályzat elfogadása
     b. belterületi járdák felújításához adott árajánlat elfogadása
 2018. június 28.  soros ülés      
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Beszámoló a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és a ruzsai Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Telephelyének munkájáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Beszámoló az önkormányzat tagságával működő társulások munkájáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Tájékoztatás a Pusztamérges Községi Önkormányzat helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítéséről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Egyéb előterjesztések
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
     a. Helyi iparűzési adóról szóló 11/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása
     b. Önkormányzat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
     c. Dancs Attila Gáborné lakbértámogatás
     d. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
     e. TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése c. pályázat - pénzmaradvány visszaigénylése ügyében döntés
     f. Pusztamérges 197/1. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog törléséhez való hozzájárulás
     g. Bóka Gáborné illetményének meghatározása
  valamint:
     - Családi Nap programja,
     - folyékony szennyvíz szállításával kapcsolatos panasz,
     - Kolozsvári utca - Jókai utca kereszteződésében lévő villanyoszlop áthelyezésének ügye,
     - közterületi fűnyírással kapcsolatos észrevételek,
     - energetikai felújítás után feleslegessé váló nyílászárók,
     - tájékoztatás kérés a Jókai utcai járda felújításról,
     - bölcsőde kialakításának feltételei, esetleges lehetősége.
 2018. május 30.  rendkívüli ülés      
 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
2018. május 24. soros ülés
 1. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről (2017. év)
  Előadó: Dr. Bakos János háziorvos, Dr. Nagy Katalin fogorvos, Szögi Tiborné védőnő
 2. Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2017. évben végzett munkájáról
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  Előadó: Csótiné Ördög Edit HKTT Integrált és Szociális Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 6. Tájékoztató a 2017. évi könyvtárellátási szolgáltató rendszer (KSZR) által nyújtott szolgáltatásokról, beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról, a Pusztamérgesi Hírlevél kiadásának áttekintése
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 8. Egyéb előterjesztések
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
     a. Pusztamérges Községi Önkormányzat és a KAMASZ Keresztény Munkás-Agrár Egyesület közötti használatba adási megállapodás jóváhagyása
     b. Pusztamérges, Fő u. 78. szám alatti lakás bérlőjének kiválasztása
     c. Megbízás Pusztamérges Községi Önkormányzat településrendezési tervének teljeskörű felülvizsgálatára
     d. Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának XVIII. számú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának elfogadása
     e. Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának XI. számú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának elfogadása
     f. MAXENTROP Kft. megbízása adatvédelmi tisztviselő és az információbiztonsági felelős feladatának ellátására
     g. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. évre vonatkozóan
  valamint:
     - ajánlattételi felhívás hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására,
     - utcanév táblák kihelyezésének lehetősége,
     - Jókai utca felújítása,
     - tájékoztatás kérés a Védőnői Szolgálat új épületéről,
     - horgászversennyel kapcsolatos egyesületi kérés,
     - önkormányzati kisbuszok vezénylése, beosztása,
     - az IKSZT nyitva tartás változtatásának lehetősége,
     - Petőfi utcai járda felújításról információ kérés,
     - óvoda előtti parkoló kialakítása,
     - szennyvíz fogadó és tisztító telep javítási munkálatainak ütemezése
 2018. május 14. rendkívüli ülés       
 1. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézmény átszervezésének véleményezése - óvodai csoportok számának alakulása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Kozmix együttes lefoglalása a 2018. szeptember 15-én megrendezésre kerülő Szüreti Fesztivál és Kakaspörkölt-főző Versenyre
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2018. április 26.  soros ülés    
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalának tájékoztatója a település foglalkoztatási helyzetéről, közfoglalkoztatással kapcsolatos változásások tapasztalatai (2017. év)
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester, Ivanovné Makovits Tünde Járási Hivatalvezető-helyettes
 3. Éves közbeszerzési statisztikai összegzés jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Egyéb előterjesztések
2018. március 29. soros ülés     
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
  Előadó: dr. Zélity László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Szegedi Rendőrkapitányság vezetője

 3. Beszámoló a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi munkájáról
  Előadó: Galiba Gábor tüo. őrnagy, tűzoltóparancsnok, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 4. Éves összesített közbeszerzési terv megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 5. Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Egyéb előterjesztések, javaslatok
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
     a. A települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
     b. Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
     c. helyi civil szervezetek 2018. évi működési támogatás iránti kérelmeinek elbírálása
     d. Kistelek Városi Önkormányzatnak a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásához történő csatlakozása
     e. kérelem építési telek megvásárlásához
     f. az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíz fogadó és tisztító telep javítási munkálataira kért árajánlat
     g. árajánlat a park megvilágítására
     h. pályázati felhívás kamerarendszer kiépítésére, bővítésére

2018. március 07. rendkívüli ülés     
 1. Településfejlesztés a Mórahalmi járás területén c. pályázat benyújtása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Egyéb előterjesztések, javaslatok
     a. tájékoztatás Suszter Edina pénzügyi-igazgatási ügyintéző áthelyezéséről
     b. a park közvilágításának megoldására tett intézkedések
     c. az Ügyrendi Bizottság tagjainak lemondásáról szóló tájékoztatás
     d. a hóeltakarítási munkálatokkal kapcsolatban tett észrevételek
     e. közösségi rendezvényre ill. községi megemlékezésre történő meghívások

2018. február 15. soros ülés    
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 4. Az önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 5. Az önkormányzat 2018. évi közművelődési és könyvtári munka- és rendezvénytervének megalkotása
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 6. Polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 7. Egyéb előterjesztések, javaslatok
  a. Dr. Szántó Mária, a Mórahalmi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója,
  b. Pusztamérges község településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása,
  c. Pusztamérges község településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása,
  d. Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása X. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyása,
  e. TOP 4.1.1-15 CS1 pályázat megvalósításával kapcsolatos árajánlat elfogadása,
  f. Önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadási ügye,
  g. az önkormányzati tulajdonban lévő szennyvíz fogadó és tisztító telep épület problémái,
  h. a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

2018. február 07. rendkívüli ülés
 1. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-3.2.1 sz.) "Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában" tárgyi felhívás kapcsán nyilatkozat a Nemzeti Fejlesztési Iroda Nonprofit Kft. részére

 2. Pályázat benyújtása és önerő biztosítása a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Telephely Korszerűsítési Programra

 3. Egyéb előterjesztések, javaslatok (vázlatosan)
  - tájékoztatás televízió műsorban történő községi ismertető közzétételéről,
  - veszélyes fák kivágásával kapcsolatos intézkedések és lakossági észrevételek,
  - nem lakott önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásának lehetősége,
  - Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti változásával kapcsolatos tájékoztató,
  - szociális alapon történő támogatás lehetősége,
  - a faluközpont Fő u. - Szent István u. kereszteződésében útburkolati jel felfestésének szükségessége.

 

HIRDETMÉNYEK

ELKÖLTÖZIK AZ OLDAL

Tisztelt Látogatóink!

Honlapunk - mint ahogy a településünk is - a lehetőségek szerint folyamatosan épül, szépül, fejlődik. Átalakulnak köztereink, kerti bútorok, kerékpártárolók, térburkolatok készülnek, hogy otthonosabban, komfortosabban érezhessük magunkat lakókörnyezetünkben. Hasonlóan "működik a településünk honlapja, közösségi oldala is; míg utóbbiba nem sok beleszólásunk van (de a tartalomszolgáltatásban azért jeleskedhetünk) az előbbiben - itt, a települési honlapunkon csak rajtunk múlik, hogy mit és milyen módon teszünk nyilvánosan hozzáférhetővé. A megújult oldal EZEN A HELYEN érhető el.

Bővebben...:

Te többet szelektálsz, mint egy éve?

A Mórahalomért Közbiztonsági és Vagyonvédelmi Egyesület új környezetvédelemmel kapcsolatos honlapot és applikációt hozott létre, ami elérhető a  www.ehulladek.morahalom.hu oldalon.  Az oldal fő célja, felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, ehhez nyújt segítséget, számos oktató videóval, naprakész cikkekkel, plakátokkal, a témában folyamatosan frissülő tartalommal.

Te többet szelektálsz, mint egy éve? Nehéz kérdésnek tűnik elsőre, pedig az oldal segítségével könnyedén megválaszolható.

Nincs más teendőnk, mint regisztrálni és rögzíteni a kidobott hulladékunkat a nyitóoldalon található játék segítségével. Megismerhetjük a szelektíven válogatható termékek típusait, valamint pontosan követhetjük havonta hány kg hulladékunk landol a szemetesünkben. Arra is lehetőségünk nyílik, hogy éves szinten nyomon követhessük szelektálási tendenciánkat. A honlapon az animációk és játékok miatt a gyermekek számára, a részletes statisztikai adatoknak köszönhetően pedig a felnőttek számára is egyaránt hasznos funkciókat találhatunk.

Az oldal egyik kiemelkedő lehetősége abban rejlik, hogy nem csak önállóan használható, így közösségformáló hatással is bírhat. Iskolás osztályok is regisztrálhatnak és követhetik a gyűjtésüket együtt, az osztályfőnök segítségével, majd közösen megbeszélhetik hogyan lehetne javítani az elért eredményükön. A hulladékbejelentési menüpont is lehetőséget biztosít erre, ami alapján közösségi szemétgyűjtő akciók szervezhetőek.

Ami biztos, hogy a tudatosabbá válás nem egyik napról a másikra történik, hanem egy tanulási folyamat, amiben mindig van mit tanulni, mindig van hova fejlődni. A szelektív hulladékgyűjtés, mindannyiunk szívügyévé kell válnia, hiszen, kis odafigyeléssel mindenki jelentős változást tud elérni saját otthonában és környezetében.

A honlap az "e-HULLADÉK - Építsünk együtt virtuális hulladékhegyet!" című projekt támogatásával, az Agrárminisztérium Nemzeti Környezetvédelmi Program "Zöld forrás 2019" pályázati felhívás keretében valósult meg.

Egyenlő bánásmód 20/8

Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense dr. Kiss Éva 2020. augusztus 25-én, kedden 10-14 óra között a makói József Attila Városi Könyvtárban (6900 Makó, Deák Ferenc u. 2.) tartja ingyenes járási félfogadását. (cikk végén a szegedi időpontok is!)

Bővebben...:

Tartalékos katonai szolgálat

6 hónapos, speciális tartalékos katonai kiképzést indít a Magyar Honvédség. Szeptemberben folytatódik a speciális tartalékos katonák fél éves kiképzési programja, most is több száz jelentkezőt várnak a megyeszékhelyek toborzóirodái és a Kormányablakok.

Bővebben...:

Óvodapedagógus Pusztamérgesre

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde vezetője - 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3. sz. – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pusztamérgesre következő munkakör betöltésére:

Bővebben...:

Havi Mini Eseménynaptár

Partnerek

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top