KEDVES LÁTOGATÓNK!
Honlapunkon mindig fejlődik valami, az egyes részek feltöltése folyamatosan történik. Több funkció még csak korlátozottan használható. Azon dolgozunk, hogy tartalmas, sok információt hordozó felületet jöjjön létre. A teljes feltöltésig szíves türelmüket kérjük!

2011. évi XCII. törvény az elektronikus információszabadságról

Az Országgyűlés az Alaptörvény VI. cikkely szerint az adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének biztosítása, valamint a közérdekű adatok megismerhetőségéhez és terjesztéséhez való alapvető jog érvényesülése érdekében az állami és önkormányzati szervek információbiztonságáról szóló 2013. évi XIII. törvényben foglaltak szerint történt meg a lista összeállítása.
Az alábbi táblázat rovatai a fenti törvénnyel összhangban álló 18./2005. (XII.17.) IHM rendeletben foglaltak szerinti adatokat tartalmazzák.

 
I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
letöltés / megtekintés
1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamérgesi Kirendeltség
6785 Pusztamérges, Móra tér 2.
tel.: 62/286-711, fax: 62/286-851
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
honlap: www.pusztamerges.hu

2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai  
3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) Dr. Papp Sándor polgármester
tel.: 62/286-851, fax: 62/286-711
(Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Fődi Anita jegyző
tel.: 62/285-011, fax: 62/202-214
(Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
tel.: 62/286-851, fax: 62/286-711
(Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
4 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend  a Közös Önkormányzati Hivatal pusztamérgesi Kirendeltségén nincs ügyfélkapcsolati vezető
5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Pusztamérges Községi Önkormányzat képviselő-testülete:
 Dr. Papp Sándor - polgármester
Turcsányi János - alpolgármester
Bakos-Homoki Szilvia - képviselő
Csíkos István - képviselő
Kispál István - képviselő
Krisztin Krisztián - képviselő
Rozsi László - képviselő

Pénzügyi és ügyrendi Bizottság
elnök: Krisztin Krisztián
tag: Bakos-Homoki Szilvia és Csíkos István

6 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai  
7 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke nincs
8 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai nincs 
9 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége nincs 
10 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Pusztamérgesi Hírlevél
kiadja: Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamérgesi Kirendeltsége,
6785 Pusztamérges, Móra tér 2.
főszerkesztő: Csala István
11 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai  Csongrád Megyei Kormányhivatal
6741 Szeged Rákóczi tér 1.
6701 Szeged Pf.: 1096
Tel: 62/562-662 Fax: 62/562-601
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.csmkh.hu

 

 
 
II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
letöltés / megtekintés
1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

SzMSz

2 Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven  önkormányzatra
nem értelmezhető
3 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai civil szervezetek támogatása
2018. évben
4 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Adóügyi nyomtatványok

Szoc. ügyek nyomtatványai

(a nyomtatványok tartalmazzák a kitöltési segédleteket is)

ELÉRHETŐSÉG ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ

(amennyiben elektronikus úton is elérhető nyomtatványt kíván csatolni, azt a NAV oldalán található ANYK programmal tudja kitölteni)

5 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabályozásáról

A települési szilárd hulladék kezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról

A települési folyékony hulladék szállításával, kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

6 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei nincs 
7 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Pusztamérgesi Hírlevél
az önkormányzat tájékoztató-információs kiadványa
kiadja: Pusztamérges Községi Önkormányzat
szerkesztőség:
Pusztamérges, Móra tér 4.
főszerkesztő: Csala István
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
INGYENES KIADVÁNY
megjelenik: havonta / kéthavonta 500 példányban
8 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Pusztamérges Községi Önkormányzatának SzMSz-e

ÉVES munkatervek

2018. évi képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2018. évi közbeszerzési terv

9 Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Jegyzőkönyvek 

2015. év   2016. év   2017. év
2018. év

10 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

honlapunk kezdőoldalán
jobbra lent található a
HIRDETMÉNYEK menü alatt

11 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről

Helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendje

12 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai  
13 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  
14 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
15 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  
16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő  nincs
17 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  nincs
18 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista  nincs
19 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével  nincs
20 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata  nincs
21 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen  nincs
22 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás  nincs
23 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése  nincs
24 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege  nincs
25 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére  nincs

 

 
 
III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
megnyitás / megtekintés
1 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 2014.év  2015.év 2016.év  2017.év 2018.év
2 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  
3 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok  
4 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama  
5 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) önkormányzatra nem vonatkozó
6 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  nincs
7 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  
8 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Partnerek

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top